ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเสนอปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการทุกระดับชั้น ในการนี้นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตราดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน นายกฤษฎา สกุลศรีประเสริฐ ผู้พิพากษาคณะชั้นต้นในศาลแขวงอุดรธานี และนางสาวญาณิศา ปรีชาวิบูลย์ ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานีเป็นวิทยากรในการบรรยายกฎหมาย นายวิริยะ บูชาเกียรติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินรายการและเข้าร่วมเสวนาร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายตุลยวัต พรหมพันธ์ใจ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน  และครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ศาลแขวงอุดรธานีดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - ๑๙)