ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร”
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร” ในการนี้นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตราดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นวิทยากร การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง เกิดทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน ทั้งนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - ๑๙) ณ ศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี