ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์  คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบหมายให้นายศิริพงษ์  นิตยกมลพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ มอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่ นายณัฐวุฒิ  ทยาธรรม และนางสาวพิจิตตรา  แสงศร นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวภัทรติยา  ธิสาไชย และนางสาวพัชริดา  แก้วเฮือง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี