Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาฝึกงานimage
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์  คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบหมายให้นายศิริพงษ์  นิตยกมลพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ มอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่ นายณัฐวุฒิ  ทยาธรรม และนางสาวพิจิตตรา  แสงศร นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวภัทรติยา  ธิสาไชย และนางสาวพัชริดา  แก้วเฮือง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี