Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมโครงการ “รักศาลสีขาว” ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมimage
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายวีรยุทธ  แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี ร่วมโครงการ “รักษ์ศาลสีขาว” ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญา พัฒนาศักยภาพด้านจิตใจเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี