Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลฯimage
image

image รูปภาพ
image

    เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายวีรยุทธ  แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบเงินสวัสดิการให้แก่นางสาวภัสรา  มณีจักร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องด้วยเด็กหญิงกัญญาภัทร  มณีจักร บุตรสาว เข้ารับการรักษาภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และมอบเงินสวัสดิการให้แก่นางสาวสุภาภรณ์  บุญชูหล้า เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องด้วยนางสมบุญ  หีบนอก มารดา เข้ารับการรักษาโรคหัวใจและความดันสูง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน