Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบึงกาฬimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายวีรยุทธ  แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงานและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สามารถนำทักษะความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานที่ดีขึ้น ณ ศาลจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ