Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ” image
image

image รูปภาพ
image
image

                        ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยนายวีรยุทธ  แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมศาลแขวงอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี